Реклама
https://www.bgdnes.bg/bulgaria/article/1869054 www.bgdnes.bg

EVN показа първите фактури с намалени цени

EVN България е готова с първата група фактури след влизането в сила на новите цени на електроенергията от 5 март 2013 г., съобщават от дружеството.

Както при всяка друга смяна на цени, фактурите за март 2013 г. ще съдържат отделни
редове с потреблението по стари и нови цени на електроенергията

Реклама

Фактурите за първата група клиенти на EVN България за потребена електроенергия за
последния месец са вече на каса и могат да се заплащат.

Виж тук старите и новите фактури

От 5 март 2013 г. в сила е решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за нови цени на електроенергията. Това означава, че електроенергията се фактурира по новите цени на отделните тарифи, считано от тази дата. Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите в случая за март 2013 г. ще бъде разделена на два отделни периода - потребление по стари цени до 4 март 2013 г., включително, и потребление по нови цени от 5 март 2013 г., включително.

Изготвянето на фактурите за март 2013 г. се извърши на база следния принцип, одобрен от ДКЕВР, който се прилага успешно от няколко години при всяка промяна на цени:

- Количеството консумирана енергия по стари цени е изчислено като произведение
на броя на дните от датата на отчитането през февруари 2013 г. до 4 март 2013 г.,
включително, по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.
Количеството консумирана енергия по нови цени е изчислено като произведение на
броя на дните от 5 март 2013 г., включително, до датата на отчитане през март пак по
същата средна дневна консумация на клиента.

- Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазиха регулярните ролиращи (целомесечни) срокове на отчитане.

Реклама

Подобно на всяка една промяна на цените и този път ЕVN България предостави на своите клиенти възможността за самоотчет на консумираното електричество към 5 март 2013 г. Самоотчитането се извърши по желание от страна на клиентите и е само допълнителна възможност, без да отменя осъществяването на регулярен месечен отчет от страна на дружеството. От 5 март до 8 март в дружеството постъпиха 3622 декларации за самоотчет от клиенти, което е значително по-малко спрямо подадените декларации при предишната смяна на цените от 1 юли 2012 г., когато постъпиха 8129 декларации.

При проверка на данните в подадените от клиентите декларации дружеството откри
разминаване в данните и допуснати технически грешки при попълване от клиентите в 106 от тях (най-често съмнение за неправилно поставен десетичен знак при попълването). Дружеството вече изпрати уведомителни писма до тези 106 клиенти за това съмнение и че за тях ще бъде приложен гореописаният метод, който се прилага за всички други клиенти и който гарантира коректното фактуриране на потребената електроенергия.

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството. Същата информация се съдържа и във всеки фискален бон, който клиентите на EVN България получават при плащане на касите в Български пощи, обслужващи електроснабдителното дружество.

Освен плащане на каса, клиентите на дружеството могат да използват обновената система за онлайн проверка и плащане на консумирана енергия „EVN Онлайн плюс" на www.evn.bg.

От началото на годината EVN България предлага услуга за безплатно уведомяване чрез sms или имейл за предстоящо прекъсване на електроснабдяването поради забавено плащане.

Реклама
Реклама
Реклама